Paul Feyerabend

11. Discusión Epistemológica.

Thomas Kuhn
Imre Lakatos

Karl Popper